Vásárlási információk (ÁSZF)

Olaszbor.hu

Általános Szerződési Feltételek

 

I. Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Why not Wine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató)

 

rövidített név:                   Why not Wine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

székhely:                             2151 Fót, Hegyalja utca 55.

cégjegyzékszám:               13-09-159648

adószám:                             14409543-2-13.

közösségi adószám:         HU14409543

központi email cím:         info@olaszbor.hu

telefonszám:                       06 70 281 4158

Működési engedély száma: 1284/8/2008

Bankszámlaszám:             10103173-50988400-01004007

Honlap:                               www.olaszbor.hu

 

és a Why not Wine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

 

I.2. Az ÁSZF 2015. december 8-án határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

 

A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki betöltötte a 18. életévét, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztálta magát.

 

I.3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.olaszbor.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül, valamint egyéb telekommunikációs csatornán (elektronikus level, telefon, fax stb) történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

I.4 Szolgáltató rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de az elektronikus levélben (emailen) feltett kérdésekre csak nyitvatartási időben válaszol.

 

II. Értelmező rendelkezések

 

II.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás): az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF klauzulák szerves részeit képezik;

Eladó: a Why not Wine Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhely:  2151 Fót, Hegyalja utca 55., vezető tisztségviselő: Orosz János ügyvezető);

Az olaszbor.hu honlap: az Eladó részéről üzemeltetett, a www.olaszbor.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék: az Eladó részéről a www.olaszbor.hu honlapon adásvételre felkínált árucikk;

Vételár: a Vevő által megvásárolt késztermék, valamint az áru csomagolásának és kiszállításának az egyedi adásvételi szerződés teljesítésével rendszerint együtt járó ellenértéke;

Vevő: minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – 18. életévét betöltött természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a www.olaszbor.hu honlap igénybevételével online megvásárolja;

 

III. Kisegítő szabályok

 

III.1. A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó levelezési címére (2151 Fót, Hegyalja utca 55.), illetve e-mail címére (info@olaszbor.hu), illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük.

 

III.2. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak a cég adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tehet eleget.

 

III.3. A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

 

III.4. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

III.5. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek.

 

IV. Az egyedi adásvételi szerződés http://vitalcafe.hu/

 

IV.1. A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a www.olaszbor.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá.

 

IV.2. A Vevő tudomásul veszi és visszavonhatatlanul elfogadja, hogy annak jellegéből adódóan kizárólag akkor vehet igénybe bármely eladói szolgáltatást, amennyiben a honlaphoz tartozó regisztrációt eredményesen végrehajtja, e nélkül ugyanis az internetes oldalon a kívánt szolgáltatás elérésére irányuló további funkciókat használni nem tudja. A Vevő ezúton felhatalmazást nyújt arra nézve, hogy az Eladó a regisztrációhoz nélkülözhetetlen, ahhoz kapcsolódó vevői adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint megőrizze, tárolja és kezelje.

 

IV.3. Az Eladó jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági / a jótállási igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Vevő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani, azonban az esetlegesen teljesített – a már felmerült költségekkel csökkentett, ugyanakkor késedelmi kamat nélküli – Vételárat a Vevő részére vissza kell fizetnie. A felhasználói felület rendeltetésellenes Vevői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően az Eladót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Vevő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése az Eladó kizárólagos jogkörébe tartozik.

 

IV.4. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek az Olaszbor.hu honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

IV.5. A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

 

IV.6. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő késztermékeket kínálja fel értékesítésre. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára már nem változtathatja meg. Az Eladó tekintettel arra, hogy párhuzamosan több csatornán keresztül is értékesíti termékeit előfordulhat, hogy a webáruházban eladásra kínált terméket készlethiány miatt nem tudja szolgáltatni ezért Eladó kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy készlethiány miatt az egyedi adásvételi szerződéstől bármikor, írásban elálljon, az ebből eredő károk megtérítéséért fenálló felelősségét Eladó kifejezetten kizárja.

 

IV.7. A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (”Kosárba”) tudja a kiválasztott árucikkeket összegyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

 

IV.8. Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ”Pénztár” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A Vevő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével / a törzsvásárlói kedvezmények érvényesítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

 

IV.9. A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Rendelés véglegesítése” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz az Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

IV.10. Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a IV.3. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

 

IV.11. Az Eladó és a Vevő között az egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

 

IV.12. Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést, amely a felhasználi fiókban a ”Korábbi rendelések” címszó alatt egyúttal a Vevő számára is hozzáférhetővé válik.

 

IV.13. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza.

 

IV.14. Az egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor érvénytelen, ha a megállapodás az érvénytelen rész nélkül egyáltalán nem teljesíthető.

 

IV. 15. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő  szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

V. A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

 

V.1. A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét GLS futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén meg kell fizetnie, kivéve, ha az egyedi adásvételi szerződés keretében legalább egy olyan terméket vásárolt, ami ingyenes kiszállítás alá esik, mert ebben az esetben az együttesen megrendelt termékek árát kiszállítási díj egyáltalán nem terheli. A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a www.olaszbor.hu honlapon közzétett “szállítási költségek” menüpont is tartalmazza.

 

A kiszállítás díjszabása:

 

1-5 palack bor rendelése esetén: bruttó 2 000 Ft

6 palack bor vagy több rendelése esetén: ingyenes

 

A kiszállítási költségek Magyarország és Szlovákia egész területére vonatkoztatva érvényesek.

 

V.2. Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló bizonylatot is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

 

A vételár teljesítésének módjai

V.3. A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

 

Az utánvétes vásárlás

V.4. Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a GLS futárnak készpénzben.

 

Személyes átvétel

V.5. Személyes átvétel esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) átvételével egy időben fizeti meg készpénzben.

Személyes átvétel az alábbi címeken lehetséges: 1055 Budapest, Budapest Markó u. 7. – előre egyeztetett időpontban

A megrendelt borok a megrendeléstől számított 3 munkanapot követően átvehetők: minden nap 9-18 óráig, kivéve ünnepnapokon.

 

 

 

VI. A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

 

VI.1. A megvásárolt termék kiszállítása GLS futárszolgálat közreműködése útján valósul meg, munkanapokon 8 és 17 óra között. A mindenkor hatályos kiszállítási határidők és egyéb feltételek, a futárszolgálat elérhetősége,  a www.olaszbor.hu honlapon is megtalálhatók.

 

A megrendelt termékek utánvétes házhoz szállítása 4-5 munkanapon belül történik.

 

VI.2. A futárszolgálat fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot: ezt az alapszolgáltatást fedezi a kiszállítási díj. A Vevőnek  lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

 

VI.3. Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

 

VI.4. A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

 

VI.5. A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a www.olaszbor.hu honlapon vagy, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek (info@olaszbor.hu vagy 06 70 281 4158) valamelyikén közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

 

VI.8. Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

 

VI.9. Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a www.olaszbor.hu honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek( info@olaszbor.hu vagy 06 70 281 4158 ) valamelyikére, illetőleg az Eladó levelezési fióktelepére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez vagy a bírósághoz fordulhat.

 

VII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

 

VII.1. Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

 

VII.2. Az Eladó a módosításról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a www.olaszbor.hu honlapon, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

 

VII.3. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnik az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

 

VII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

 

VIII. Szavatosság, jótállás

 

VIII.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

 

IX.  Adatvédelem

 

IX.1. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

IX.2. A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az adatokat. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.

 

IX.3.  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

IX.4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 

iX.5. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi el az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

 

IX.6 A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

IX.7. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

IX.8. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos é