Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

(hatályos: 2024.01.01.)

 

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

•     Adatkezelő:  Why Not Wine Kft.

•     Adószám:  14409543-2-13

•     Cégjegyzékszám: 13-09-159648

•     Elektronikus elérhetőség: info@olaszbor.hu

•     weboldal:  olaszbor.hu a továbbiakban: „Adatkezelő”.

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és üzleti partnerei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

 

Az Adatkezelő a tevékenysége során részére eljuttatott, átadott vagy tudomására jutott valamennyi személyes adatot ugyanolyan magas szintű védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton vagy formában bocsátották volna rendelkezésére. 

 

Az Adatkezelő a részére személyesen átadott, elektronikusan átadott, eljuttatott vagy papír alapon megadott személyes adatokat kezeli. 

 

Az Érintett ügyfelek a jelen adatkezelési tájékoztató aláírásával elismerik, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett vagy képviselője által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, esetlegesen nyilvántartsa; egyúttal hozzájárulnak ahhoz, hogy elérhetőségi adataikat az Adatkezelő az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Ügyfeleket érintő egyéb változásokról, az Adatkezelő tájékoztatást nyújtson.

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

Személyes Adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;

 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Nyilvánosságra Hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

Adatmegsemmisítés: Az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

Marketing tevékenység: e-mail marketing üzleti tájékoztatóinkat az Ön beleegyezésével továbbítjuk. 

 

Sütifájlok: A sütifájlokat automatikusan dolgozzuk fel. Az Adatvédelmi beállítások között bármikor kikapcsolhatóak a hirdetéseket.

 

Harmadik Személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

EGT-Állam: Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

 

Harmadik Ország: Minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

Adatvédelmi Incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelő webáruházán (olaszbor.hu) keresztül online értékesítő tevékenységet folytat. 

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

-    az Adatkezelőtől igénybe vett szolgáltatások teljesítése;

-    az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásról számla (bizonylat) kiállítása az érintett, vagy egyéb teljesítő javára; továbbá adójogi kötelezettség teljesítése, a teljesítés figyelemmel kisérése;

-    az Adatkezelő által létrehozott

Facebook/Instagram oldal marketing célú üzemeltetése, moderálása; célközönség elérése és tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, kedvezményekről, nyereményjátékokról, valamint, az érintett felhasználó részéről érkező üzenetek, hozzászólások megválaszolása. Látogatottsági adatok figyelemmel kisérése.

-    a szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokról, információkról, azok változásáról történő tájékoztatás;

-    az Adatkezelő és az Ügyfél közti kapcsolat fenntartása;

-    hírlevelekkel történő tájékoztatás főként a Adatkezelő működésével, elérhetőségével összefüggésben;

 

Az Adatkezelő a leírt céltól eltérően nem használja fel az Érintett személyes adatait.

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A webáruházi értékesítéssel összefüggő adatkezelésre az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulás megadása az Adatkezelő által átadott és az Érintett vagy képviselője a webáruházról történő rendeléssel történik. 

 

Az Adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségeire (számlázás, megkeresések teljesítése stb.) összefüggő adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 78. § (3) bekezdés alapján történik.

 

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek az Adatkezelő szolgáltatásinak igénybevétele során az Adatkezelő birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Érintettek, továbbá azok szerződéses partnerei vonatkozásában, továbbá az Érintettek által az Adatkezelő részére továbbított minden személyes adat. 

 

Kapcsolattartásra szolgáló adatok

•       Teljes név vagy cégnév;

•       lakcím;

•       szállítási cím;

•       email cím;

•       telefonszám;

 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Ügyfelek tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi kategóriák szerint tárolja:

-      a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 évig, 

-      Az Adatkezelő Facebook/Instragram oldalának felkeresésétől, az oldalon való hozzászólás, értékelés, üzenet írásától számított legfeljebb 5 évig tárolja, ezt követően az Adatkezelő az adatokat, így a hozzászólásokat is törli;

-      A vonatkozó jogszabályok által vagy azokkal kapcsolatosan meghatározott okiratokat (pl. számviteli bizonylatok esetén ez az időtartam legkevesebb 10 év) .

 

7. AZ ÉRINTETT JOGAI SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az adatkezeléssel érintett természetes személyt a GDPR rendelettel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg, amely jogok az Adatkezelő e-mail címére benyújtott kérelemmel vagy telefonon, postai úton is gyakorolható. Az Adatkezelő az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeire, a kérelem beérkezésétől számított 30 – a kérelem rendkívüli összetettsége esetén kivételesen 60 – napon belül érdemben válaszol, amennyiben a kérelmező személy saját elérhetőségét megfelelő módon az Adatkezelő rendelkezésére bocsájtotta.

 

(1)                Hozzájárulás visszavonásához való jog: az érintettet megilleti a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Egyebekben a hozzájárulás akkor jogszerű, ha az érintett személy önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

(2)                A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben ennek feltételei fennállnak – úgy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az Adatkezelő pedig köteles a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok fennállása esetén az érintettekre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölni. Így különösen, ha az érintett a hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogalapját képző hozzájárulását visszavonja, ebben az esetben az Adatkezelő köteles az adatokat törölni, feltéve, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 

 

(3)                Hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott információkhoz bármikor hozzáférést kapjon. 

 

(4)                Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Továbbá az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

(5)                Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását. Különösen, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig.

 

(6)                Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

(7)                A tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az esetleges profilalkotást is.

 

(8)                Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről: ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

8. AZ ADATOK MEGISMERÉSE

Az adatkezelés időtartama alatt, az adatkezeléssel érintett adatokat az Adatkezelő által foglalkoztatott munkavállalók, feladatuk ellátáshoz szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg, titoktartási kötelezettség terhe mellett.

 

9. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hatályos jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak és rendelkezéseknek megfelelően továbbíthatja.

 

 

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe ezen adatkezelés során.

 

10. AZ ÉRINTETT JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI Személyes adataival kapcsolatos jogait az Adatkezelőnél, az 1. pontban felsorolt elérhetőségeken keresztül lehet érvényesíteni. Az Adatkezelő a hatályos szabályozások alapján a hozzá beérkezett kérelmet, panaszt kezeli és az eljárás eredményéről az Érintettet tájékoztatja.

 

Az Érintett a Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., weboldal: https://www.naih.hu/) fordulhat.

 

Az Érintett jogosult bírósági eljárást indítani a Adatkezelő tevékenységi helye szerint illetékes bíróságon, amennyiben a hatályos jogszabályok szerinti jogait a Adatkezelő megsértette.

 

11. TITOKTARTÁS

Az Adatkezelő, a partnerei, Megrendelői személyére, adataira, az Adatkezelővel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli.

 

12. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott és általa kezelt személyes adatokat adathordozón tárolja. Az adathordozók, a jogosulatlan felhasználás és az azzal kapcsolatos visszaélések megelőzése érdekében, korszerű, a technológiai fejlettségnek megfelelő műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedések vannak védve. 

 

13. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.

 

Hatályos: 2024.01.01

 

 

Az oldal tetejére