Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos 2024. 01. 01. napjától visszavonásig

 

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

I.1.) Társaság adatai:

•     Név: Why not Wine Kft.

•     Adószám: 14409543-2-13    

•     Cégjegyzékszám: 13-09-159648

•     Elektronikus elérhetőség: info@olaszbor.hu

•     Weboldal: olaszbor.hu          

 

A Why Not Wine Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló,

2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:78. § (1) bekezdés szerint – a Szerződő Felek számára az ÁSZF tartalmának megismerését az egyedi megállapodás(ok) megkötése előtt az olaszbor.hu weboldalán és székhelyén lehetővé teszi.

 

I.2.) HATÁLY

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) célja az, hogy szabályozza a Társaság (a továbbiakban: „Társaság” vagy „Szolgáltató”) és a vele szerződést kötő személyek jogviszonyát.

 

Jelen általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét   képezik mindazon szerződéseknek, megállapodásoknak, rendeléseknek melyek során a partnerek részére termékértékesítésre kerül sor.

 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. 

 

Bármely eltérés a jelen ÁSZF-től csak abban az esetben tekinthető a szerződés részének, ha azt a Társaság írásban elfogadta.

 

A jelen ÁSZF hatályos mind a fogyasztói- és nem fogyasztói szerződésekre is.

 

I.3.) ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

A jelen ÁSZF alkalmazásában:

 

ÁSZF” alkalmazásában „vállalkozás” a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

 

„Érintett” a Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatással érintett természetes személy, aki a Szolgáltató által nyújtott kezelésen, foglalkozáson részt vesz, tekintett nélkül korára és cselekvőképességére.

 

Fogyasztó” a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Szolgáltatás” jelenti azt a terméket és/vagy szolgáltatást, amely a Szerződő Féllel létrejött szerződés tárgya;

 

1

Fél” vagy „Megrendelő”: A Társasággal szerződéses jogviszonyban álló vagy megrendelést adó természetes vagy jogi személy.

 

II. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

a.) Szerződés létrejötte

A Megrendelő a Szolgáltató weboldalának használatával, a weboldalán vagy egyéb úton történő megrendelés leadásával, a Megrendelő és a Társaság között, jelen ÁSZF szerinti tartalommal, termékértékesítésre irányuló szerződés jön létre, feltéve, ha Felek az ÁSZF tartalmától egyező akaratukkal el nem térnek.

 

Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el az ÁSZF-ben és az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, vagy az adatok Szolgáltató általi kezeléséhez nem járul hozzá, úgy nem jogosult az Szolgáltatás igénybevételére.

 

b.) Teljesítés helye és módja

A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt termékeket a weboldalon található szállítási módok szerint vagy személy átvétel útján kézbesíti a Megrendelőnek, mely a teljesítés helyének minősül.

 

A Megrendelő azzal, hogy elfogadja az Társaság által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a megrendeli, úgy elfogadja a jelen ÁSZF-et. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés nyelve magyar.

 

A Társaság szavatolja a Megrendelőnek, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. A Társaság szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában: 

-      A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a Felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az termelő általi leírásnak;

-      A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra;

-      A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

 

III.) FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

a.) A fizetés feltétele és módja

Az online webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek. Az egyes termékek mellett feltüntetett árak végső árak (az ÁFÁ-t és egyéb esetleges adókat, illetékeket tartalmazzák), amelyek a Megrendelő által az adott termékért fizetendők (azonban nem tartalmazzák a szállítási díjat).

Az akciós árak a készlet erejéig (a speciális akciós áron elérhető termékek száma feltüntetésre kerül) vagy korlátozott ideig érvényesek.

 

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy az árakat egyoldalúan, a Megrendelő egyidejű tájékoztatása mellett felülvizsgálja és módosítsa, illetve a Szolgáltató jogosult arra, hogy az adott Megrendelő körülményire, a kezelések rendszerességére tekintettel egyedi árakat alkalmazzon.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Társaság jogosult egyoldalúan indokolás nélkül elállni a szerződéstől, abban az esetben, amennyiben a Megrendelő által megrendelt termékek ára a Társaság belső rendszerének hibájából tévesen jelenik meg a honlapon és erről a hibáról a Társaság a Megrendelőt tájékoztatja. Ebben az esetben a Társaság visszafizeti a Megrendelő részére a hibásan feltüntetett és a Megrendelő által megfizetett vételárat.

 

A Társaság fenntartja a jogát, hogy érvénytelennek tekintse azon adásvételi szerződéseket, amelyek során személyes vagy bankkártya adatokkal stb. visszaéltek, illetve amennyiben arról bíróság vagy egyéb hatóság ekként döntött és erről a Társaság a Megrendelőt tájékoztatja.

 

A Társaság saját döntése alapján állapítja meg a fizetési feltételeket és a vásárlás során a következő Fizetési Módokat kínálhatja fel és egyben részletesen tájékoztatja a Megrendelőket az egyes fizetési módokhoz kapcsolódó költségekről:

-      banki átutalás;

-      Átutalás útján;

-      Szállításkori utánvéttel;

-      Készpénzben személyes átadás során;

 

Amíg a megrendelés összege nem kerül teljes egészében kifizetésre és a Társaság részére jóváírásra, a termék a Társaság tulajdonában marad. 

 

A megrendelés leadását követően a Megrendelő a számlázási adatokat csak a Társaság írásbeli jóváhagyásával módosíthatja. 

 

Amennyiben a Megrendelő a Társasággal kötött szerződéstől eláll, vagy ha a Megrendelő bármely más okból visszatérítésre jogosult, a Társaság a vételárat a vásárlásnál használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza. A visszatérítéshez szükséges helyes és pontos adatokat a Megrendelő köteles a Társaság részére megadni, az adatok pontatlanságából eredő károkért a Társaság nem vállal semmilyen felelősséget.

 

b.) Fizetési késedelem

Jogi személy Szerződő Fél késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc (8) százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

 

Magánszemély szerződő fél a késedelembe esés a késedelmi kamat mértéke a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre  a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamattal, ennek hiányában a pénzpiaci kamattal - megegyező mértékű késedelmi kamat akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. 

 

Fizetési késedelem esetén a Szerződő Fél köteles a Vállalkozónak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven (40) eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít.

 

IV.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

A Társaság a termékeket független szállítmányozó céggel együttműködve szállítja ki.

 

A Szolgáltató a Megrendelőkkel elsősorban e-mailen tart kapcsolatot, kivételesen a Társaság közösségi oldalának profilján.

 

A Megrendelők az egészségügyi-, illetve egyéb hivatalos dokumentumokat, valamint a gyógykezeléssel kapcsolatos – nem formális jellegű – kérdéseiket kizárólag a Szolgáltató céges e-mail fiókra küldhetik meg. A Szolgáltató jogosult felszólítani a Megrendelőket, hogy a céges- vagy magán közösségi médiás profiljára vagy magánhasználatra szolgáló e-mail címére, egyéb fiókjára megküldött egészségügyi, illetve egyéb hivatalos dokumentációkat, kérdéseket a Szolgáltató céges e-mail fiókjára küldjék meg.

 

Ha olyan, a Felek érdekkörén és ellenőrzésén kívüli, előreláthatatlan körülmény merül fel, például: természeti katasztrófák, háború, sztrájk, vagy egyéb különleges körülmény (a továbbiakban: „Vis Major”) amelyek megakadályoznák a szerződésből adódó kötelezettségek teljes, vagy részleges teljesítését, a Felek minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy olyan megoldást találjanak, amely gazdaságilag a legközelebb áll a szerződésük szerinti kötelezettségek teljesítéséhez.

 

Ha a Felek a Vis Major felmerülésétől számított hatvan (60) napon belül nem tudnak ilyen megoldást találni, úgy a szerződés megszűnik. 

 

Vis Major esetén a teljesítés elmaradása miatt a Szerződő Fél nem jogosult a szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények érvényesítésére.

 

* * *

Az oldal tetejére